Delishare Povpraševanje arrow_downward arrow_upward

Splošni pogoji poslovanja

Podjetje USCOM, telekomunikacije, d.o.o., Polhov Gradec 93, 1355 Polhov Gradec (v nadaljevanju Ponudnik sistema Sledat), je dne 3.1.2014 izdalo naslednja

DOLOČILA IN SPLOŠNE POGOJE UPORABE PRODUKTOV SLEDAT

1.člen: Splošna določila

Namen splošnih določil je podrobneje definirati pogoje, ki bistveno vplivajo na možnosti uporabe produktov Sledat. Splošna določila je naročnik dolžan proučiti, ter razumeti pred podpisom pogodbe za uporabo produktov Sledat.

Splošni pogoji veljajo za uporabo spletne aplikacije Usoffice Full farm in mobilne aplikacije SDT ter spletne aplikacije Sledat. V kolikor iz besedila posameznih členov ne izhaja drugače. Ti splošni pogoji veljajo za vse nadgradnje in/ali nove verzije in/ali kakršne koli druge spremembe spletne aplikacije in mobilne aplikacije.

2.člen: Definicije

Izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

Sledat – Blagovna znamka, ki enotno poimenuje sistem Sledat, produkte Sledat, ter vsebine.

Sistem Sledat – Instalacija, ki sestoji iz strežnikov Sledat, spletnih in mobilnih aplikacij, podatkov na nosilcih prenosnega sistema in komunikacijskih vmesnikov ter terminalnih naprav, ki omogočajo izmenjavo in obdelavo podatkov v elektronski obliki.

Sledat strežnik – Skupek strežnikov, ki omogočajo uporabo produktov Sledat.

Produkti Sledat – Strojni ali programski proizvodi, storitve, podatki, ali informacije, ki nastanejo z ali zaradi uporabe sistema Sledat, ali podatkovnih tokov, ki so neposredno povezani s sistemom Sledat. Produkti Sledat so na voljo na spletnem naslovu sledat.com, na terminalnih napravah ali na komunikacijskih vmesnikih.

Prenosni sistem – Sistem za prenos podatkov, ki povezuje dve ali več podatkovnih vozlišč.

Podatkovni vmesnik – Je podatkovno vozlišče, preko katerega prehajajo podatki k ali od Sledat strežnika (poimenovano tudi komunikacijski vmesnik).

Podatkovni model – Protokol za shranjevanje, uporabo ali izmenjavo podatkov.

Poslovni model – Protokol za izvajanje poslovanja in sodelovanja s poslovnimi partnerji.

Podatkovni tok – Podatki na poti med vozlišči.

Internet – Svetovni splet omrežij, ki uporabljajo IP protokol.

Ponudnik – Pravna ali fizična oseba, ki nudi produkte Sledat.

Naročnik – Pravna ali fizična oseba, ki sklene pogodbo za uporabo produktov Sledat; kadar sam uporablja produkte Sledat, je hkrati tudi uporabnik.

Uporabnik – Uporabnik je pravna ali fizična oseba, ki za ime in račun naročnika uporablja produkte Sledat.

Naročniška pogodba – Je pogodba med ponudnikom in naročnikom kot končnim uporabnikom, s katero se sklene naročniško razmerje za uporabo produktov Sledat. Njen sestavni del so ta Določila in splošni pogoji uporabe, Aneks k pogodbi ter cenik ponudnikovih storitev. Naročniško razmerje nastane s podpisom naročniške pogodbe in Aneksa k pogodbi.

Uporabniški dostop – Je dostop do vsebin in produktov Sledat na podlagi overjanja in avtorizacije uporabnika z uporabniškim imenom in gesli ter certifikati.

Vsebina – Vsebina je kakršnakoli vsebina, ki jo sistem Sledat obdeluje, shranjuje ali prenaša; predvsem pa podatki, informacije, pravice, povezave, multimedijska vsebina, pomeni, dodane vrednosti, prikazi in analize, podatkovni tokovi itd.

Usoffice Full farm – Je spletna aplikacija, ki omogoča vnos, evidenco in spremljanje vseh dogodkov na kmetiji.

Android mobilna naprava – Je pametni android mobilni telefon ali tablica, na katerem je nameščena ustrezna verzija operacijskega sistema Android.

SDT – Je android mobilna aplikacija, ki si jo uporabnik namesti na android mobilno napravo.

Poslovni model sodelovanja – Med ponudnikom in naročnikom se sodelovanje izvaja v obliki rešitev sestavljenih iz storitev ASP (Application service provider), SOA (Service oriented Architecture) in SaaS (Software as a Service).

3.člen: Prijava v spletno aplikacijo Usoffice Full farm in Sledat

Do spletne aplikacije Usoffice Full farm in spletne aplikacije Sledat uporabnik dostopa preko spletne strani www.sledat.si ali https://si12.sledat.eu z dodeljenim uporabniškim imenom in geslom. Po prijavi se uporabniku prikaže namizje s seznamom vseh form, ki so uporabniku na voljo glede na licenco uporabnika, ki je dogovorjena s pogodbo o uporabi. Seznam je urejen na več poglavij tako da so sorodne vsebine grafično grupirane.

4.člen: Registracija mobilne aplikacije

Pred pričetkom uporabe SDT je potrebno android telefon ali tablico registrirati pri ponudniku aplikacije, ekipi Sledat (UScom d.o.o.). Na elektronski naslov tehnične podpore se pošlje telefonsko številko ter IMEI številko. IMEI številka (15 mestna številka) se na android telefonu ali tablici nahaja v meniju “Sistemske nastavitve” ali je zapisana pod baterijo. Registracija je možna tudi preko avtorizacijske kode 6-mestne številke, ki jo dobite pri ponudniku.

5.člen: Namestitev mobilne aplikacije

Pred namestitvijo SDT je potrebno omogočiti, da se aplikacija lahko namesti iz neznanega vira (“Unknown sources”). Za vklop opcije namestitve iz neznanih virov, se prikliče meni “Sistemske nastavitve”, nato v podmeniju “Varnost” se omogoči nameščanje aplikacije iz “Neznanih virov”. Aplikacija se namešča iz uradnega vira ponudnika na povezavi Https://www.sledat.com.

6.člen: Prijava v mobilno aplikacijo SDT

Uporabnik se v mobilno aplikacijo prijavi s 4 mestno PIN kodo, ki se jo je predhodno vneslo preko spletne aplikacije Usoffice Full farm v modulu »Partnerji«. Ob prvi prijavi v mobilno aplikacijo se avtomatsko izvede prenos vseh modulov (gumbov), ki so uporabniku na voljo glede na licenco uporabnika, ki je dogovorjena s pogodbo o uporabi.. V času izvajanja sinhronizacije med spletno in mobilno aplikacijo se vmesnik zaklene. Na mobilni aplikaciji se uporabniku v postopku sinhronizacije prikazujejo moduli, ki se prenašajo. Procesa sinhronizacije ni mogoče prekinit. Pri vseh nadaljnjih prijavah uporabnika v mobilno aplikacijo se vse spremembe vnesene preko spletne aplikacije in mobilne aplikacije drugega uporabnika avtomatsko posodobijo (sinhronizirajo). V primeru prenosa oziroma sinhronizacije večje količine podatkov je potrebno ob prvi in vseh nadaljnjih prijavah pri posameznem modulu izvesti ročno sinhronizacijo podatkov.

7.člen: Tehnične zahteve

Mobilna aplikacija SDT deluje na operacijskih sistemih Android, z operacijskim sistemom Android V 2.3 ali novejšim. Za delovanje mobilne aplikacije potrebujete GSM/GPRS (3G) omrežje. Pri uporabi mobilne aplikacije SDT je uporabnik dolžan plačati prenos podatkov, ki mu ga izbrani operater zaračuna po veljavnem ceniku. Prenos in uporaba aplikacij sta ob ustreznem omrežju možna tudi v tujini (roaming), vendar se ob prenosu in uporabi obračunava prenos podatkov v tujini, in sicer po veljavnem ceniku za GRPS prenos v tujini.

8.člen: Arhitektura sistema

Ponudnik ne odgovarja za nezmožnost uporabe produktov Sledat zaradi motenj ali prekinitev na prenosnih sistemih ali prenosnih omrežjih drugih ponudnikov. Ponudnik ne odgovarja za razpoložljivost ali točnost podatkov ali preračunov ter pretvorb podatkov iz geo-informacijskih zbirk drugih ponudnikov. Ponudnik produktov Sledat ne odgovarja za razpoložljivost in točnost kartografskih podlag drugih ponudnikov. Ponudnik ne odgovarja za razpoložljivost ali kvaliteto izkušnje internetnega omrežja. Vsa omrežja in z uporabo omrežij pogojene storitve smejo nihati v skladu z lastnimi ‘transienti’ – prehodnimi dogodki in se uporabljajo glede na dejansko razpoložljivost.

9.člen: Konvergenca

Sledat je konvergenčen produkt, ki omogoča interakcijo s podatki in vsebinami, dostopi in produkti drugih ponudnikov. Ponudnik Sledat ne zagotavljata nobenih pravnih odnosov do drugih ponudnikov v kolikor ni to posebej navedeno, ne glede na interakcijo. Pogodba za uporabo produktov Sledat naročnika ne razbremeni odgovornosti za interakcijo, ali uporabo dostopov, podatkov ali vsebin ali produktov drugih ponudnikov. Naročnik je dolžan sam vedno preveriti možnosti in pogoje za interakcijo ali uporabo dostopov, podatkov, vsebin ali produktov drugih ponudnikov. Vsak dostop, podatek, vsebina, ali produkt je opremljen s prepoznavno oznako za identifikacijo ponudnika.

10.člen: Obligacija

Sledat je namenjen uporabi v mednarodnem okolju. Naročnik je dolžan zagotoviti uporabo Sledat produktov skladno z zakonodajo in pravili veljavnimi na področju, na katerem se Sledat produkti uporabljajo. V primeru, da naročnik ugotovi neskladje z zakonom, je dolžan uporabo Sledat produktov prilagoditi zahtevam zakona, ki velja na področju vsakokratne uporabe. Uporabnik je dolžan uporabljati Sledat produkte skladno z zakonodajo in pravili, veljavnimi na področju, na katerem se Sledat produkti uporabljajo. V primeru, da uporabnik ugotovi neskladje z zakonom, je dolžan uporabo Sledat produktov prilagoditi zahtevam zakona, ki velja na področju vsakokratne uporabe. Za uporabo Sledat produktov v neskladju z zakonodajo je odgovoren naročnik. Uporaba Sledat produktov brez pogodbeno vzpostavljenega obligacijskega razmerja med ponudnikom in naročnikom ni dovoljena in se šteje za krajo.

11.člen: Pogodba in izvajanje pogodbe

Poslovno razmerje med ponudnikom in naročnikom ureja pogodba, aneks, splošni pogoji in veljavni cenik storitev. Splošne pogoje lahko dopolnjujejo tudi posebni dogovori med pogodbenima strankama. Vse spremembe v času trajanja naročniškega razmerja se opredelijo v Aneksu k pogodbi. Zagon uporabe sistema Sledat je kombinacija instalacije strojne in programske opreme, vnosa parametrov in nastavitev. Ponudnik prične in izvrši zagon v obsegu in do roka, dogovorjenega s pogodbo in komercialnimi dogovori. Ponudnik in naročnik bosta ves čas trajanja pogodbe, pogodbo izvajala aktivno in zainteresirano. V času izvajanja pogodbe sta tako ponudnik kot naročnik in uporabnik dolžna spremljati kvaliteto. V času izvajanja pogodbe sta tako ponudnik kot naročnik in uporabnik dolžna sproti opozarjati na možne popravke in izboljšave ter aktivno sodelovati pri njihovi implementaciji. Ponudnik se obveže zagotavljati izvajanje s pogodbo dogovorjenih dostopov in vsebin z visoko razpoložljivostjo. Vsakršne napake ali reklamacije bo odpravljal prednostno z najvišjo možno odzivnostjo. Ponudnik bo ves čas izvajanja pogodbe nadzoroval dostop in vsebino, ter ob kateremkoli času in brez predhodne najave prilagodil ali omejil uporabo Sledat, na podlagi lastne presoje, če se ugotovi neskladje z zakonom ali veljavnimi pravili, če se ugotovi pretirano škodljiv vpliv na okolje, če karkoli povzroča motnje ali škodljivo vpliva na ponudnika, naročnika ali uporabnika, če karkoli skuša vplivati na varnostne mehanizme ali brez pooblastil pridobiti podatke, če plačila niso izvršena skladno z dogovorjenimi pogoji in če to zahteva zakon ali uradna oseba na podlagi pravnomočnega pisnega zahtevka.

12.člen: Licenca in licenčnina

S podpisom pogodbe pridobi naročnik licenco – pravico za uporabo produktov Sledat. Licenca je veljavna, dokler se pogodba ne izteče in dokler se uporaba izvaja skladno z zakonom, pogodbo, aneksi in določili. Uporaba produktov Sledat brez veljavne licence ni dovoljena. Ponudnik zagotavlja, da lahko vsak uporabnik z veljavno licenco ob katerem koli času dostopa do vsebin, do katerih ima na podlagi licence avtoriziran dostop. Uporaba licence ni brezplačna, v kolikor to ni posebej dogovorjeno in zapisano. V kolikor ni drugega dogovora, uporabo produktov Sledat ponudnik zaračunava uporabniku po veljavnem ceniku ponudnika, na podlagi dejanske uporabe produktov Sledat. Licenčnina se obračunava, zaračunava in plačuje mesečno ali letno, skladno z izstavljenimi računi ponudnika, v kolikor ni s pogodbo in aneksom dogovorjeno drugače. Ob podpisu naročniške pogodbe se naročniku dodeli uporabniško ime in geslo za dostop do produktov Sledat.

13.člen: Naročniško razmerje

Naročniško razmerje za uporabo produktov Sledat začne veljati s podpisom naročniške pogodbe, aneksa, cenika in splošnih pogojev. Ponudnik prične in izvrši zagon v obsegu in do roka, dogovorjenega s pogodbo in komercialnimi dogovori. V naročniški pogodbi stranki določita paket storitve, izbrane funkcionalnosti paketa in ali se oprema najame pri ponudniku ali jo naročnik kupi ali zagotovi sam. V naročniški pogodbi se določi tudi trajanje naročniškega razmerja. Podatki, ki jih naročnik navede v naročniški pogodbi, morajo biti resnični, točni in popolni, saj je v nasprotnem primeru naročnik materialno odgovoren. Ponudnik in naročnik se obvežeta, da bosta uporabljala produkte Sledat prostovoljno in kot dodatno informacijsko podporo.

14.člen: Naročnina in/ali najemnina

Mesečna in letna naročnina predstavljata fiksni mesečni ali letni pavšal. Cene nakupa in najema ponudnikove opreme ter višina mesečne in letne naročnine za produkte in storitve Sledat so opredeljene v Aneksu, ki je sestavni del naročniške pogodbe. Ponudnik bo račune v primeru mesečne naročnine izdajal do vsakega zadnjega dne v mesecu za tekoči mesec ali v kolikor ni s pogodbo in aneksom dogovorjeno drugače. Ponudnik bo račune v primeru letne naročnine izdajal ob podpisu letne pogodbe za obdobje enega leta v kolikor ni s pogodbo in aneksom dogovorjeno drugače. Plačilni rok za opravljene storitve je naveden v Aneksu. Kupnino za plačilo opreme je naročnik dolžan plačati v osmih dneh, razen če se pogodbeni stranki dogovorita drugače. Ponudnik storitve si pridržuje pravico do spremembe mesečne in letne naročnine za storitve Sledat in spremembe cen najema in nakupa opreme. Ponudnik storitve Sledat bo naročnika o spremembah cen pravočasno obvestil. V primeru mesečnega plačila storitev Sledat za nov priklop licence v sistem Sledat se naročnina ali delna naročnina obračuna od dneva vklopa licence do zadnjega dne v mesecu priklopa na način mesečna naročnina / število dni v mesecu x dnevi uporabe licence in predstavlja končni znesek delne naročnine. V primeru letnega plačila storitev Sledat se za nov priklop licence v sistem Sledat naročnina obračuna od meseca vklopa do zadnjega meseca veljavnosti pogodbe na način letna naročnina / 12 mesecev x meseci uporabe licence do konca veljavnosti pogodbe in predstavlja končni znesek delne naročnine. Naročnik je dolžan poravnati tudi vse stroške, ki so nastali zaradi uporabe produkte in storitve Sledat s strani tretje osebe in stroške izterjave njegovih zapadlih obveznosti.

15.člen: Montaža, premontaža in demontaža opreme

Montažo, premontažo in demontažo opreme lahko izvaja ponudnik, pooblaščeni servisi ponudnika ali tretja oseba, ki jo pooblasti naročnik. Montaža, premontaža in demontaža se zaračuna v skladu z veljavnim cenikom ponudnika, ki velja na dan montaže, premontaže ali demontaže. Ponudnik si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti cenik montaže, premontaže in demontaže. V primeru, da ponudnik naročnika ali tretje osebe ni pooblastil za montažo, premontažo ali demontažo opreme, naročnik odgovarja za vso škodo, ki bi jo ponudnik ali tretje osebe utrpele zaradi kršitve te prepovedi. Poleg tega je naročnik, v primeru kršitve prej omenjene prepovedi, dolžan vso opremo, ki jo ima v najemu od ponudnika, odkupiti po ceni, ki je navedena v veljavnem ceniku ponudnika na dan, ko ponudnik od naročnika zahteva kupnino.

16.član: Napake v delovanju sistema

Napake v delovanju sistema Sledat bo ponudnik storitve Sledat odpravil v najkrajšem možnem času. Na opremi lahko opravlja servisne posege samo ponudnik, pooblaščeni servisi ponudnika ali tretja oseba, ki jo ponudnik pooblasti. Ponudnik si pridržuje pravico, da zaradi opravljanja nujnih servisnih del občasno izklopi storitev Sledat. Ponudnik si bo ob teh izklopih prizadeval, da bodo servisna dela opravljena v čim krajšem času. Ponudnik sistema Sledat zagotavlja naročniku, da bo sistem Sledat vzdrževal tako, da bo uporabniku zagotavljal razpoložljivost sistema najmanj 99,38% časa v koledarskem letu, kar predstavlja najmanj razred 4 SIGMA, ali bolje. O takšnih izklopih bo ponudnik naročnika predhodno obvestil preko telefona ali elektronske pošte navedene v Aneksu. Naročnina in najemnina se zaradi nemožnosti uporabe storitev Sledat zaradi opravljenih servisnih del ne bo znižala.

17.člen: Garancija

Ponudnik sistema Sledat zagotavlja naročniku, da bo sistem Sledat vzdrževal tako, da bo uporabniku zagotavljal razpoložljivost sistema najmanj 99,38% časa v koledarskem letu, kar predstavlja najmanj razred 4 SIGMA, ali bolje. Ponudnik jamči le za opremo in storitve, ki jih upravlja ponudnik. Odvisna oprema in storitve, potrebne za uporabo produktov in storitev Sledat, se jamči skladno z garancijskimi izjavami ponudnikov, ki opremo in storitve upravljajo. Garancija se podaja ob upoštevanju določil Pogodbe za uporabo, Aneksa ter z Določil in splošnimi pogoji. Garancijska doba za posamezne dobavljene naprave je dve leti od datuma montaže posameznih enot. Garancijska izjava velja do preklica ali izdaje nove garancijske izjave. Garancija ne velja v primerih pojava prenapetosti in drugih motenj ali v primeru nastopa okoliščin, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbenih obveznosti ene ali druge pogodbene stranke in ki so nastale po sklenitvi naročniškega razmerja ter jih pogodbeni stranki ob sklenitvi naročniškega razmerja nista mogli predvideti, preprečiti ali se jim izogniti. V primeru višje sile je dolžna pogodbena stranka, pri kateri je le-ta nastala, pisno obvestiti drugo pogodbeno stranko o nastopu ali prenehanju višje sile. V primeru nastanka škode zaradi višje sile je vsaka pogodbena stranka dolžna nositi stroške, ki so ji zaradi višje sile nastali. Garancija prav tako ne velja, če je do poškodbe opreme prišlo zaradi mehanskih poškodb naprav ali zaradi nevestnega ravnanja z napravami v nasprotju z navodili ponudnika. Garancija prav tako ne pokriva normalne izrabe potrošnega materiala kot so baterije, zunanje GSM ali GPRS antene, 12V avtomobilski vtiči, ipd.

18.člen: Odgovornost ponudnika storitve

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki naročniku nastane zaradi neupoštevanja določb teh Določil in splošnih pogojev, dogovorov ali izrecnih navodil ponudnika za uporabo kupljene ali najete opreme, neupoštevanja splošnih pogojev koncesionarja, napak in motenj v delovanju ali nedelovanju mobilnega omrežja koncesionarja, v nedelovanju sistema v tujih mobilnih omrežjih, napak in motenj v delovanju ali nedelovanju internetne povezave, napak in motenj v delovanju ali nedelovanju GPS sistema, kot tudi v primeru, če GPS signal zaradi razlogov na katere ponudnik storitve ne more vplivati. Ponudnik ne odgovarja v primeri smrti živali ali požara, ob uporabi Sledat produktov. Ponudnik ne odgovarja za izgubo podatkov, ki so shranjeni v GPS/GSM modemu ali drugi vgrajeni opremi v primeru, da se modem ali oprema iz kateregakoli vzroka izklopi iz električne napeljave ali da se podatki izgubijo zaradi mehanske poškodbe enote (fizični odklop, nesreča, izraba potrošnega materiala). Ponudnik storitve ne odgovarja za škodo, ki lahko nastane zaradi razkritja ali neavtorizirane uporabe podatkov v primeru izgube ali razkritja uporabniškega imena in gesla. Ponudnik ne odgovarja in ne jamči za škodo in napake, ki bi izvirale iz napak v delovanju omrežja GSM in GPRS. V nobenem primeru ponudnik ni odgovoren za kakršno koli škodo zaradi izgube dobička, prekinitve poslovanja, izgube poslovnih informacij ali drugo (gmotno ali negmotno) škodo, ki izvira iz uporabe ali nemožnosti uporabe storitve Sledat. Ponudnik odgovarja le za škodo, povzročeno namerno ali iz hude malomarnosti. Odgovornost ponudnika za morebitno povzročeno škodo je omejena le do višine navadne škode (tj. zmanjšanje premoženja). Ob odkritju napak in nepravilnosti oziroma nastanka škode mora naročnik nastopiti z ustreznim ukrepom za zmanjšanje škode.

19.člen: Obveznosti in odgovornosti naročnika

Naročnik uporablja Sledat produkte, storitve, podatke in vsebine prostovoljno – na lastno željo za svoje ime, za svoj račun in na lastno odgovornost. Naročnik je sam dolžan zagotoviti varno uporabo produktov Sledat ter varno interakcijo uporabe produktov Sledat z ostalimi dogodki v poslovnem procesu ali življenju naročnika. Naročnik se zavezuje, da bo uporabljal storitve Sledat v skladu z navodili za uporabo in bo odgovarjal za dodeljeno uporabniško ime in geslo, ki sta potrebna za uporabo storitev Sledat. Priporočljivo je, da dodeljeno geslo naročnik ob prvi prijavi v sistem Sledat spremeni. V primeru suma zlorabe gesla je naročnik zavezan ponudnika takoj obvestiti. Ponudnik bo v tem primeru naročniku takoj in brezplačno dodelil novo geslo. Naročnik je odgovoren za vse fizične poškodbe ali odtujitve opreme v primeru najema, tudi če so poškodbe ali odtujitve posledica dejanj tretjih oseb. V primeru poškodbe ali odtujitve je naročnik dolžan plačati stroške popravila oziroma zamenjave opreme. Naročnik se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke in poravnal račune za uporabljene storitve Sledat v roku navedenem na računu tudi v primeru, če storitve uporablja tretja oseba. Poleg tega se naročnik zavezuje, da bo ponudniku povrnil škodo, ki bi nastala kot posledica kršenja splošnih pogojev, naročniške pogodbe ali veljavnih predpisov. Naročnik ne sme uporabiti storitve Sledat v namene, ki bi na kakršen koli način kršili osebnostne pravice posameznikov, ali na način, ki ni dovoljen z zakonom, oziroma za doseganje nezakonitih ciljev. Vsako predvideno spremembo v načinu delovanja sistema Sledat, ki bi imela vpliv na kakovost delovanja ponudnikovih storitev, mora naročnik sporočiti ponudniku pisno ali po elektronski pošti. Brez ponudnikove predhodne pisne odobritve naročnik ne sme izvesti načrtovanih sprememb, niti ne sme posegati v sistem Sledat na način, ki bi imel za posledico tehnične ali druge motnje v delovanju sistema. Naročnik mora upoštevati vsa pravila varovanja in zaščite sistema Sledat in podatkov. Naročnik je dolžan vse motnje pri uporabi sistema prijaviti takoj po telefonu, pisno ali preko elektronske pošte. V primeru kršitve določil iz tega člena je naročnik dolžan ponudniku ali tretjim osebam povrniti vso nastalo škodo.

20.člen: Reklamacije

Ponudnik sprejema vse reklamacije samo v pisni obliki. Reklamacijski zahtevki morajo biti ustrezno opremljeni s prepoznavnimi podatki za analizo in reševanje reklamacije. Brez prepoznavnih podatkov, ki bi omogočali reševanje reklamacije, se sme reklamacija zavreči kot nepopolna. Ponudnik se obveže, da bo reklamacije reševal prednostno. Ponudnik bo z reševanjem reklamacije pričel najkasneje naslednji delovni dan. Rok za razrešitev reklamacije ni določen.

21.člen: Testno obdobje

Naročnik in ponudnik storitve Sledat se lahko dogovorita, da bo ponudnik naročniku za določen čas montiral opremo ter omogočil naročniku testno uporabo storitve Sledat. Trajanje testnega obdobja se navede v Pogodbi o brezplačni uporabi sistema Sledat. Naročnik je dolžan pred potekom testnega obdobja obvestiti ponudnika storitve bodisi, da bo ali ne bo sklenil naročniške pogodbe. V primeru, da se bo naročnik odločil za sklenitev naročniške pogodbe mora navesti storitev, na katero se želi naročiti, in ali bo opremo kupil ali vzel v najem. V primeru, da se naročnik ne odločil za sklenitev naročniške pogodbe mora navesti datum, kdaj lahko ponudnik storitve demontira opremo. Datum demontaže mora biti določen v obdobju do poteka testnega obdobja.

22.člen: Lastninska pravica in predhodni odkup opreme

Oprema, ki jo naročnik najame je last ponudnika, zato jo je naročnik po prenehanju naročniškega razmerja dolžan vrniti ponudniku v roku 30 dni. Pogodbeni stranki se lahko kadarkoli v času trajanja naročniške pogodbe ali tudi po koncu le-te dogovorita za odkup vgrajene opreme.

23.člen: Prenehanje pogodbe

Naročniška pogodba se sklepa za nedoločen čas ali za obdobje navedeno v aneksu. Vsaka stranka lahko kadarkoli pisno odpove naročniško pogodbo. V primeru, da se pogodba sklepa za nedoločen čas, je odpovedni rok 30 dni. V primeru predčasne odpovedi pogodbe sklenjene za določen čas je naročnik dolžan plačati ponudniku pogodbeno kazen in ostale skladno z določili navedenimi v aneksu v kolikor ni s pogodbo in aneksom dogovorjeno drugače. V primeru prenehanja pogodbe je naročnik dolžan v celoti poravnati vse obveznosti iz pogodbenega razmerja, nastale do dne, ko je naročniško razmerje dejansko prenehalo, to je do trenutka, ko je bil naročnik izklopljen iz storitve Sledat oziroma, v primeru najema opreme, ko je bila le-ta vrnjena ponudniku.

24.člen: Odpoved pogodbe

Vsaka od pogodbenih strank lahko brez odpovednega roka odpove naročniško razmerje, če ugotovi, da nasprotna stranka krši določila teh splošnih pogojev, naročniške pogodbe in aneksa ter veljavnih predpisov. Ponudnik lahko kadarkoli, brez odpovednega roka, odpove naročniško razmerje, če je zoper naročnika začet ali končan postopek prisilne poravnave, stečaja, likvidacije, izbrisa iz sodnega registra ali drug postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja, ali če ponudnik na drug način ugotovi, da ima ali bi utegnil imeti naročnik težave v smislu izpolnjevanja pogodbenih obveznosti.

25.člen: Onemogočanje dostopa do podatkov

Ponudnik si pridržuje pravico, da v primeru, če naročnik ne poravna vseh svojih zapadlih obveznosti, onemogoči dostop do sistema Sledat. V obdobju, ko je dostop do podatkov onemogočen, je dolžan naročnik kljub temu ponudniku plačevati vse svoje obveznosti določene s pogodbo, aneksom in veljavnim cenikom. Po celotnem poplačilu vseh zapadlih obveznosti je dolžan ponudnik naročniku znova omogočiti dostop do sistema Sledat, pri čemer ponudnik ne odgovarja za podatke v obdobju, ko je bil naročniku dostop do sistema Sledat onemogočen. Če naročnik ne poravna svojih obveznosti v treh mesecih od njihove zapadlosti, ima ponudnik pravico, da izklopi SIM kartice, ki so last ponudnika, iz mobilnega omrežja. Tak izklop pomeni tudi odpoved naročniškega razmerja s strani ponudnika brez odpovednega roka. V primeru takšne odpovedi pogodbe s strani ponudnika nastanejo za naročnika enake posledice, kot so določene v 10. Členu aneksa.

26.člen: Iztek pogodbe

Ponudnik lahko odloči o izteku pogodbe, v kolikor na dan izteka pogodbe niso poravnane vse obveznosti. Pogodba izteče, v kolikor je bil pravilno izvršen odstop od pogodbe in so se izvršili pogoji, ki jih določata odstop od pogodbe in iztek pogodbe.

27.člen: Prekinitev pogodbe

V primeru prekinitve pogodbe se šteje za čas prekinitve pogodbe trenutek, ko je ponudnik demontiral vso najeto opremo. Naročnik je dolžan za čas od trenutka, ko ponudnik zahteva demontažo opreme, pa do trenutka, ko je ponudnik vso najeto opremo demontira, plačati ponudniku najemnino in naročnino. Višina najemnine in naročnine se določi skladno z določili navedenimi v Aneksu in sorazmernem času uporabe sistema Sledat, kot je navedeno v 9.členu teh splošnih pogojev.

28.člen: Odstop od pogodbe

Odstop od pogodbe je možen le v obliki pravočasnega predhodnega obvestila v pisni obliki. Naročnik lahko od pogodbe odstopi kadarkoli in brez pogodbene kazni, v kolikor ni z Aneksom dogovorjeno drugače. Pri odstopu od pogodbe se ponudnik in naročnik obvežeta spoštovati pogodbena določila o odstopu, odpovednemu roku in izteku pogodbe. V primeru daljšega neplačniškega razmerja sme ponudnik odstopiti od pogodbe, pri čemer mora naročnik poravnati vse neplačane obveznosti. Ponudnik lahko odstopi od pogodbe tudi v primeru, da naročnik uporablja storitev Sledat v neskladju z zakonom, pogodbo ali aneksom, pri čemer naročnik nima pravice do izterjave ponudnikovih obveznosti.

29.člen: Neplačilo

V primeru, da naročnik s plačilom zapadlih obveznosti zamuja več kot 90 dni od izteka roka za plačilo in ni prijavil reklamacije, nastane neplačniško razmerje, v katerem ponudnik naročniku ni dolžan zagotavljati dostopa ali uporabe produktov Sledat. V primeru neplačniškega razmerja ponudnik ni dolžan sprejemati ali shranjevati podatkov, katere pošiljajo terminalna oprema ali komunikacijski vmesniki naročnika. V času neplačniškega razmerja ponudnik ni dolžan upoštevati reklamacij. V času neplačniškega razmerja sme ponudnik odstopiti od pogodbe, pri čemer naročnik nima pravice do izterjave ponudnikovih obveznosti. V primeru, da ima naročnik ponudnikovo opremo v najemu ter ne plačuje najemnine ali naročnine ali pa pride do prekinitve pogodbe za storitve Sledat, je naročnik dolžan ponudniku nemudoma omogočiti demontažo najete opreme. Demontaža se zaračuna v skladu z določili navedenimi v aneksu. V primeru, da naročnik ne izpolni svoje obveznosti, se šteje, da naročnik želi opremo, ki jo ima v najemu, kupiti po polni ceni skladno z veljavnim cenikom, zaradi česar mu ponudnik lahko po lastni presoji bodisi izda račun v vrednosti nove opreme bodisi vztraja pri demontaži. V slednjem primeru vsi stroški demontaže in z njo povezani stroški za sodne postopke oziroma intervencijo sodišča in druge uradne postopke policije ali detektivov bremenijo naročnika.

30.člen: Začasna prekinitev

Na željo naročnika se lahko zaradi neuporabe dogovori začasna prekinitev izvajanja pogodbe, ki lahko traja največ 6 mesecev na koledarsko leto. V času začasne prekinitve se pogodbeno dogovorjene storitve ne izvajajo, naročnik pa plačuje 20% licenčnine oziroma če ni dogovorjeno drugače. V času začasne prekinitve morajo biti terminalna oprema in komunikacijski vmesniki naročnika neaktivni. V času začasne prekinitve ponudnik zagotavlja dostop do podatkov in vzdrževanje podatkov, ter vzdržuje varovanje. V času začasne prekinitve ponudnik ne zagotavlja uporabe Sledat produktov.

31.člen: Zbiranje in obdelava podatkov

S podpisom pogodbe naročnik za svoje ime in za ime uporabnika izreče privolitev ali poda izjavo, ki je sestavni del pogodbe, s katero dovoli ponudniku zbiranje in obdelavo podatkov, ki jih ponudnik potrebuje za namen podpore uporabe produktov Sledat. Naročnik poda izjavo na način ki ustreza določilom zakona o varovanju podatkov. Ponudnik se obveže, da bo podatke diskretno zbiral, varno shranjeval in obdeloval za namen podpore uporabe produktov Sledat. Naročnik se obveže pred pričetkom uporabe zagotoviti privolitve uporabnikov. Kadar naročnik izreče privolitev za ime uporabnika, je pred takšnim izrekom od uporabnika dolžan dejansko pridobiti soglasje in privolitev. Ponudnik smatra da je s pričetkom uporabe ta pogoj izpolnjen. Ponudnik produktov Sledat ni dolžan preverjati verodostojnosti izjav – privolitev naročnika. Naročnik sam odgovarja za zbiranje in hrambo privolitev uporabnika. S podpisom pogodbe je naročniku omogočeno, da v sistemu Sledat prične z zbiranjem podatkov, tudi osebnih podatkov. Naročnik ali uporabnik odgovarjata za podatke in vsebine, katere zbirata, obdelujeta in posredujeta dalje. Naročnik ali uporabnik odgovarjata za varovanje uporabniških dostopov do podatkov. Vsi zbrani podatki so last in odgovornost naročnika. Ponudnik do podatkov nima nobenega razmerja razen tega, da jih hrani na nosilcih, ki so del sistema in jih neselektivno vzdržuje hkrati z vzdrževanjem sistema. Naročnik je dolžan ponudnika pisno obvestiti o zahtevku za delni ali celotni izbris podatkov. Ponudnik po lastni presoji izbriše podatke za katere ni več utemeljenega razloga da bi se nahajali v okolju Sledat in so starejši od 10 let.

32.člen: Zajem in prenos podatkov

Podatki na točki zajema podatkov so varovani, kolikor jih varuje terminalna oprema in komunikacijski vmesniki naročnika, ki podatke zajema. Prenos podatkov ali vsebin je varovan v kolikor to omogoča prenosni sistem. Dodatna zaščita je mogoča po predhodnem dogovoru in v obsegu katerega omogoča prenosni sistem. Podatki, ki se prenašajo preko tunelskih povezav, so varovani toliko, kolikor so varovane tunelske povezave.

33.člen: Skladiščenje podatkov in vsebin

Podatki in vsebine, ki so skladiščeni niso posebej varovani (šifrirani), v kolikor to ni posebej dogovorjeno. Varovan pa je dostop do podatkovnega skladišča. Pred dostopom do podatkovnega skladišča je potrebno izvesti avtentikacijo, ob avtentikaciji se izvrši avtorizacija pravic dostopa. Dostop do podatkov je možen samo v okviru avtoriziranih pravic. Obseg pravic je dogovorjen s pogodbo in aneksom.

34.člen: Dostop do virov podatkov ali vsebin

Dostop do vira podatkov ali vsebin je varovan v kolikor to omogoča vir. Podatki ali vsebine so varovani v kolikor to omogoča vir. Ponudnik si pridržuje pravico do omejitve dostopa in vsebin, v kolikor se s tem zmanjšajo riziki in odpravijo ali preprečijo neželene posledice, vplivi ali reklamacije.

35.člen: Varovanje podatkov

V kolikor ni opredeljeno drugače, so vsi podatki in vsebine Sledat tajni in se obravnavajo kot poslovna skrivnost. Ponudnik sam ureja varovanje in nivo varnosti, načine in sredstva za varovanje zajema, prenosa, hrambe, obdelave in posredovanja zbranih podatkov in vsebin. Naročnik odgovarja za usposobljenost uporabnika, za delo s tajnimi podatki. V kolikor ima naročnik v zvezi z varnostjo posebne zahteve jih je dolžan pisno opredeliti pred sklenitvijo pogodbe. Dogovor o realizaciji posebnih zahtev naročnika v zvezi z varnostjo in varovanjem podatkov in vsebin, se sklene v obliki dodatnega aneksa k pogodbi.

36.člen: Varnostna kopija podatkov ali vsebin

Naročnik je dolžan pisno naročiti varnostno kopijo podatkov za lastno hrambo (za namen vzdrževanja poslovnega procesa naročnika ali uporabnika). Izdelava varnostne kopije se obračuna po veljavnem ceniku ponudnika. Ponudnik sam po lastni presoji izdeluje varnostne kopije sistema s podatki vred za namen vzdrževanja sistema in ne jamči za izgubo podatkov za obdobje od zadnje varnostne kopije dalje ali škode, nastale zaradi tega. Ponudnik vse varnostne kopije, ki jih izdela, hrani varno na zavarovani lokaciji. Pri varovanju po lastni presoji uporabi vsa razpoložljiva sredstva, da prepreči nepooblaščeno polastitev varnostnih kopij. Varnostne kopije za namen varovanja in vzdrževanja poslovnega procesa naročnika ali uporabnika se na zahtevo naročnika ali uporabnika prenesejo po prenosnem sistemu v okolje naročnika ali uporabnika. Pri takšnem prenosu izvajalec zahtevka sprejema varovanje prenosa, kot ga nudi ponudnik. Za posebne pogoje varovanja prenosa se ponudnik in naročnik dogovorita pred izvedbo zahtevka za prenos! Riziko prenosa pod posebnimi pogoji varovanja prenosa nosi naročnik. Za varovanje podatkov po prehodu v okolje naročnika ponudnik ne odgovarja.

37.člen: Upravni nadzor

Ponudnik se pri zagotavljanju produktov Sledat drži določil zakona. V kolikor se pri zagotavljanju produktov Sledat ugotovi navzkrižje z zakonom iz kateregakoli vzroka, si ponudnik pridržuje pravico omejiti dostop do vsebin ali uporabe produktov Sledat, v delu in trajanju ki je v navzkrižju z zakonom.

38.člen: Pogoji, pod katerimi se izvrši upravni nadzor

V kolikor upravni organ v sklopu pravnomočnega uradnega upravnega nadzora pisno zahteva dostop do Sledat, je ponudnik zahtevi dolžan ustreči. Vendar si ponudnik pridržuje pravico zahtevku ugoditi na varen način, pri čemer se ne ogrozi kvaliteta izkušnje, ali izvajanje s pogodbo dogovorjenih obveznosti ponudnika do drugih naročnikov. Ponudnik bo zahteve upravnega nadzora izvršil le na podlagi pravnomočnih listin, iz katerih bodo zahteve, pravni interes in upravičenost jasno razvidne. Glede na naravo dostopov, vsebin in produktov Sledat je mogoče omogočiti upravni nadzor le za določeno obdobje izključno avtenticiranim in avtoriziranim osebam, ki imajo pooblastila vsaj za nivo »TAJNO« in so usposobljeni za delo s tajnimi in varovanimi podatki in poslovnimi skrivnostmi. Osebam, ki niso usposobljene za ravnanje s tajnimi podatki, dostop ne more biti omogočen. Za škode in rizike, nastale med ali zaradi upravnega nadzora odgovarjajo izvajalci upravnega nadzora.

39.člen: Pridržanje pravic ponudnika

Ponudnik si pridržuje pravico do zbiranja vseh podatkov, ki jih potrebuje za vzdrževanje in izboljšavo dostopov, vsebin in produktov Sledat, ter uporabniške izkušnje. Vsi podatki se uporabljajo le za interne potrebe ponudnika in ne bodo posredovani ali dostopni tretji osebi. Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb kateregakoli dela dostopa, podatkov ali vsebine kateregakoli produkta Sledat, postopka ali načina uporabe v kateremkoli času brez predhodne najave. Ponudnik si pridržuje pravico do nadaljnjega razvoja in sprememb ob kateremkoli času in brez predhodne najave. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe cen v kateremkoli času brez predhodne najave. Ponudnik si pridržuje pravico do avtonomnega upravljanja dostopov, vsebin in produktov Sledat. Ponudnik se odreka pravici uporabe katerihkoli zbranih podatkov v namene nenamenskega ali splošnega pospeševanja prodaje ali urejanja drugih odnosov. Ponudnik si pridrži pravico do uporabe in obdelave podatkov naročnika v znanstvene ali raziskovalne namene, vendar le delno, anonimizirano in omejeno, na način, ki ne ogrozi naročnika ali uporabnika.

40.člen: Končne določbe

Določila in splošni pogoji uporabe produktov Sledat se naročniku skupaj s pogodbo, aneksom in cenikom v dveh izvodih izročijo naročniku osebno ali se mu pošljejo na naslov, ki je naveden v pogodbi ali na naslov, ki ga naročnik v pogodbi navede kot dopisni naslov. Naročnik en podpisan izvod Pogodbe, Aneksa, Cenika in Določil in splošnih pogojev uporabe produktov Sledat izroči osebno ali pošlje po pošti na naslov ponudnika. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe oziroma dopolnitve določil in splošnih pogojev uporabe produktov Sledat. Ponudnik se zavezuje, da bo naročnika o spremembah obvestil v roku 8 dneh bodisi preko elektronske pošte, spletne strani ali preko telefona. Če naročnik ne soglaša s spremembami oziroma dopolnitvami določil in splošnih pogojev uporabe produktov Sledat lahko od naročniške pogodbe odstopi. Če ponudnik ne prejme pisne odstopne izjave v 30 dneh od dneva, ko je obvestil naročnika o spremembah in dopolnitvah v skladu s prvim odstavkom tega člena, se šteje, da se naročnik strinja s spremembami oziroma dopolnitvami teh določil in splošnih pogojev uporabe produktov Sledat. Pogodbeno razmerje se po poteku 30 dni od objave sprememb in dopolnitev presoja v skladu s spremenjenimi oziroma dopolnjenimi določili in splošnimi pogoji. Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, ki bi izvirali iz naročniške pogodbe, reševali sporazumno. V primeru, da sporazuma ni možno doseči, je za spore pristojno sodišče v Ljubljani. S podpisom naročniške pogodbe naročnik potrjuje, da se je ob podpisu pogodbe seznanil z Določili in splošnimi pogoji uporabe produktov Sledat ter da soglaša z njihovo vsebino. Poleg tega se s podpisom naročniške pogodbe naročnik strinja s cenikom in ostalimi prilogami k naročniški pogodbi.